^UP

Legal

Business

Solutions

SK
EN

O spoločnosti

V spoločnosti SCHWARZ advokáti s.r.o. poskytujeme široký rozsah právnych služieb pre zahraničné a slovenské spoločnosti ako aj pre individuálnych klientov a to predovšetkým v oblasti obchodného práva.

Dlhodobé skúsenosti v medzinárodnej obchodnej praxi a podrobné znalosti miestneho obchodného prostredia sú naše hlavné kvality. Premieňame ich na praktické poradenstvo zamerané na napĺňanie obchodných záujmov klienta.

Spoločnosť SCHWARZ advokáti s.r.o. vedie Andrej Schwarz.


Sme členom siete doing business international

doing business international


Umiestnili sme sa v medzinárodnom rebríčku IFRL1000

IFLR1000

Služby

Obchodné právo


Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti obchodného a korporátneho práva, a to i vrátane napr. komplexného transakčného manažmentu pri akvizičných transakciách a fúziách alebo štruktúrovaní vzťahov medzi akcionármi prostredníctvom na mieru šitých akcionárskych zmlúv. V spolupráci s našimi partnermi napomáhame vytvárať optimálne daňové štruktúry vrátane zriaďovania off-shorových spoločností.

  Naše skúsenosti zahŕňajú najmä nasledovné oblasti práva obchodných spoločností:
 • corporate governance, joint-ventures a vzťahy medzi spoločníkmi
 • akvizície, vertikálne & horizontálne zlúčenia, vnútroskupinové zlúčenia
 • reštrukturalizácie, konkurzy a likvidácie, reštrukturalizácia aktív
 • vytváranie manažérskych štruktúr
 • organizácia a manažovanie priebehu zasadnutí orgánov obchodných spoločností (valných zhromaždení, predstavenstva, dozornej rady)
 • vedenie a správa korporátnej dokumentácie
 • uskutočňovanie právnych auditov a následné transakčné poradenstvo pri akvizícii / predaji spoločností (aktívnych napr. v sektore farmácie, agrochémie, poistenia, bankovníctva, výroby atď.)
 • poradenstvo významnému výrobcovi automobilových súčiastok ohľadne korporátnej reštrukturalizácie spojenej s následnou reorganizáciou ľudských zdrojov
 • poradenstvo svetovému výrobcovi zariadení na výrobu plastov pri reštrukturalizácii realitného projektu ako dôsledku konkurzu na materskú spoločnosť developerskej spoločnosti, ktorá vlastnila výrobnú halu
 • podpora pri založení spoločného podniku (koncesionára) medzinárodnému stavebnému konzorciu uchádzajúcemu sa o PPP projekt výstavby diaľnice D1.
 • zastupovanie rakúskeho spoločníka podnikajúceho v oblasti odpadového hospodárstva v komplexnom spore týkajúcom sa vysporiadania vzťahov v spoločnom podniku so slovenským obchodným partnerom
 • úspešné zastupovanie minoritného akcionára na Najvyššom súde SR v prípade vytesnenia z významnej lokálnej priemyselnej spoločnosti
 • akvizícia významnej retailovej banky na Slovensku
 • akvizícia druhého najväčšieho vydavateľstva v SR, akvizícia najväčšieho ekonomického týždenníka a následné zlúčenie a integrácia do najväčšieho mediálneho domu v SR.

Pracovné právo


Právne postavenie zamestnancov na Slovensku je tradične veľmi silné a možnosti zamestnávateľa prepustiť zamestnanca sú pomerne limitované. Striktná regulácia pracovného práva robí zamestnanecké štruktúry a pracovné zmluvy dôležitými faktormi pre hladké fungovanie pracovno-právnych vzťahov.

  Máme vždy na zreteli špecifiká pracovného práva, keď poskytujeme poradenstvo našim klientom, predovšetkým v nasledovných oblastiach:
 • pracovné zmluvné právo
 • manažérske zmluvy
 • penzijné plány
 • personálne reštrukturalizácie
 • hromadné prepúšťanie
 • kolektívne pracovno-právne vzťahy
 • compliance & bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • prideľovanie a dočasné vysielanie zamestnancov
 • poradenstvo pri ukončovaní pracovných pomerov
 • zastupovanie zamestnávateľov i zamestnancov v pracovno-právnych sporoch
 • zastupovanie renomovanej francúzskej spoločnosti aktívnej v oblasti energetiky ohľadne penzijného plánu vo vzťahu k zamestnancom slovenskej dcérskej spoločnosti
 • podpora významnej svetovej chemickej spoločnosti ohľadne realokácie svojich slovenských zamestnancov do holandskej spoločnosti
 • právny servis medzinárodnému výrobcovi automobilových súčiastok nasledujúcom po zlúčení dvoch spoločností (výrobných závodov) pri reorganizácii a rozdelení na dve samostatne fungujúce zložky
 • zastupovanie rôznych spoločností v pracovno-právnych sporoch, medziiným i medzinárodného výrobcu zdravotníckych pomôcok vo vzťahu k výpovedi pracovného pomeru vedúcemu lokálnej organizačnej zložky, zastupovanie IT spoločnosti pri ukončení pracovného pomeru so svojím HR riaditeľom.

Súťažné právo


Súťažné právo hrá kľúčovú úlohu v obchodných vzťahoch. Podnikatelia pri zamýšľaných transakciách musia brať do úvahy obmedzenia vyplývajúce zo súťažného práva, či už sa týkajú nadobudnutia iného podnikateľského subjektu, štátnej pomoci, alebo uzavretia distribučných zmlúv alebo zmlúv o obchodnom zastúpení alebo jednoducho akýchkoľvek zmlúv obsahujúcich akúkoľvek formu obmedzenia hospodárskej súťaže (napr. ustanovenia o zákaze konkurencie, exkluzivite a pod.)

  Získali sme množstvo významných skúseností pri poradenstve našim klientom v celom spektre súťažných problémov, najmä v oblasti:
 • oznamovania koncentrácií
 • distribučných zmlúv
 • kartelových dohôd
 • zneužívania dominantného postavenia
 • nekalej súťaže
 • štátnej pomoci
 • predakvizičné poradenstvo a štruktúrovanie transakcie
 • pred a po-closingová integrácia
 • zastupovanie významnej spoločnosti vyrábajúcej pracie prostriedky v konaní týkajúcom sa vyšetrovania podozrenia z horizontálneho kartelu Protimonopolným úradom SR, ktoré vyústilo do dohody o urovnaní
 • oznámenie koncentrácie týkajúcej sa výrobcu automobilových súčiastok pred slovenským Protimonopolným úradom SR
 • poradenstvo klientom z oblasti automobilového priemyslu, výroby pracích prostriedkov, pivovaru ohľadne distribučných zmlúv a vertikálnych zmluvných obmedzení
 • zastupovanie výrobcu agrochemických produktov ohľadne súdneho sporu týkajúceho sa porušenia jeho práv k ochranným známkam a náhrady škody vyplývajúcej z nekalej súťaže
 • zastupovanie známeho nemeckého výrobcu potravinárskych produktov ohľadne nekalej súťaže a porušenia práv k ochranným známkam
 • zastupovanie vedúceho operátora intermodálnych terminálov ohľadne sťažnosti podanej Európskej komisii proti Slovenskej republike ohľadne nezákonnej štátnej pomoci
 • zastupovanie pri ohlásení koncentrácie – nadobudnutie druhého najväčšieho vydavateľstva v SR a akvizícia najvýznamnejšieho ekonomického týždenníka
 • asistencia ohľadne post-closing zlúčenia niekoľkých vydavateľstiev a ich transformácia do najväčšieho mediálneho domu v SR
 • podanie žaloby a zastupovanie pred Európskym súdnym dvorom českého významného prevádzkovateľa intermodálnych terminálov voči Európskej komisii ohľadne neoprávnene poskytnutej pomoci

Nehnuteľnosti


Investori do slovenských nehnuteľností musia zohľadňovať lokálne právne špecifiká, predovšetkým možné reštitučné žaloby, staré ekologické záťaže alebo pravidlo oddelenia vlastníctva pozemku od vlastníctva stavby postavenom na ňom. Okrem toho vlastnícke žaloby tretej strany môžu predstavovať určité riziko, a to aj v prípade ak domnelý vlastník nehnuteľnosti je evidovaný v katastri nehnuteľností.

  Naše skúsenosti zahŕňajú:
 • projekty na zelenej lúke, revitalizačné (brown-field) projekty
 • reštrukturalizácia zaťažených aktív
 • projekty rezidenčných a komerčných priestorov
 • nájomné zmluvy
 • transakcie spätného prenájmu
 • zmluvy o výstavbe, PPP projekty
 • spoluúčasť na medzinárodnom projekte zahrňujúcom predaj a dlhodobý spätný nájom nehnuteľností (hypermarkety) pre medzinárodný maloobchodný reťazec
 • poradenstvo pre nemeckého výrobcu strojov na spracovávanie plastov a medzinárodného výrobcu automobilových súčiastok ohľadom investícií na zelenej lúke a dizajn zmluvných štruktúr operatívneho lízingu výrobnej haly; prípad uvedenej spoločnosti tiež zahŕňal reštrukturalizáciu transakcie, keď materská spoločnosť vlastníka nehnuteľnosti upadla do konkurzu
 • komplexná právna podpora lokálnej realitnej spoločnosti ohľadom prípravy rezidenčného projektu v oblasti Bratislavy

Riešenie sporov


Okrem starostlivej prípravy zmluvných ustanovení a arbitrážnych doložiek, ktorých dôsledná formulácia na prvom mieste pomáha predchádzať sporom, zastupujeme klientov pred súdmi alebo arbitrážnymi tribunálmi alebo ich podporujeme v konaniach alternatívneho riešenia sporov (napr. mediácia).

 • zastupovanie pred súdmi
 • arbitráž
 • mediácia
 • kriminalita bielych golierov
 • korporátne spory a akcionárske spory
 • zamestnanecké spory
 • obchodné spory
 • žaloby o náhradu škody
 • spory z duševného vlastníctva
 • spory z nekalej súťaže
 • správne konania
 • spory zo správnych konaní a daňové súdne spory
 • zastupovanie medzinárodného výrobcu softvéru ako poškodenej strany v trestnom konaní v súvislosti s porušením autorského práva
 • zastupovanie bývalého finančného riaditeľa investičného fondu v trestnom konaní vedenom proti nemu
 • poradenstvo vo významnom a verejne známom kriminálnom prípade korupcie zahraničných verejných predstaviteľov
 • zastupovanie rakúskej cestovnej kancelárie v spore s miestnymi kúpeľmi vzniknutom zo zmluvy o obchodnom zastúpení
 • zastupovanie medzinárodnej korporácie vyrábajúcej zdravotnícke pomôcky v spore s bývalým vedúcim svojej slovenskej organizačnej zložky
 • zastupovanie slovenskej banky v cezhraničnom spore so zákazníkom ohľadne nároku na náhradu škody
 • zastupovanie výrobcu agrochemických prípravkov v spore týkajúcom sa porušenia práv k ochranným známkam a nekalej súťaže
 • zastupovanie medzinárodného konzorcia v predarbitrážnom vyhodnocovaní nárokov voči Slovenskej republike
 • zastupovanie vedúceho mediálneho domu v súdnych sporoch o ochranu osobnosti iniciovaných rôznymi dotknutými jednotlivcami z rôznych profesijných a sociálnych skupín (politici, sudcovia, celebrity atď.)
 • podanie žaloby a zastupovanie pred Európskym súdnym dvorom českého významného prevádzkovateľa intermodálnych terminálov voči Európskej komisii ohľadne neoprávnene poskytnutej pomoci.

Regulácia


Priestor regulácie verejného práva je extrémne široký. Riadne porozumenie regulovanému odvetviu je základný faktor úspechu.

  Pomáhali sme našim klientom v nasledovných oblastiach:
 • farmácia & zdravotníctvo
 • chemický priemysel
 • automobilový priemysel, bezpečnosť produktov
 • ochrana spotrebiteľa a maloobchod
 • finančné služby
 • energetika
 • infraštruktúra & projekty
  farmaceutický priemysel
 • poradenstvo pre farmaceutickú spoločnosť so sídlom vo Francúzsku vo veci registrácie liekov, reklamy a nekalej súťaže
 • poradenstvo pre klienta sídliaceho v Nemecku ohľadom aspektov regulácie veľkoobchodu s liekmi a cenovej regulácie
 • poradenstvo pre vedúcu sieť farmácii v strednej Európe ohľadne rôznych regulačných aspektov, vrátane otázok spojených s generickou preskripciou a generickou substitúciou
 • ochrana spotrebiteľa
 • poradenstvo pre medzinárodnú maloobchodnú sieť pri operatívnej agende súvisiacej s ochranou spotrebiteľa
 • bankovníctvo & financie
 • poradenstvo pre zahraničné banky vo veciach regulácie upravujúcej obchodovanie s finančnými derivátmi so slovenským partnerom
 • zastupovanie zahraničných bánk v oblasti úverového financovania a zabezpečenia úveru vo vzťahu k dlžníkovým aktívam na území Slovenskej republiky
 • poradenstvo pre svetového lídra v oblasti platobných kariet ohľadom zmluvných dojednaní s jeho zákazníkmi
 • poradenstvo banke ohľadne komplexných otázok týkajúcich sa compliance s prudenciálnym dodržiavaním
 • energetika
 • poradenstvo pri niekoľkých fotovoltaických projektoch v rôznych vývojových štádiách
 • uskutočnenie forenzného právneho auditu ohľadom stavu troch projektov veterných elektrární
 • riešenie problematických aspektov ohľadne zmluvy o dlhodobých dodávkach elektrickej energie priamo od výrobcu
 • infraštruktúra
 • poradenstvo pre medzinárodné konzorcium uchádzajúce sa o PPP projekt výstavby diaľnice D1 v Slovenskej republike
 • zastupovanie záujemcu pri verejnom obstarávaní koncesie – nájmu a prevádzky intermodálneho terminálu

Mediálne právo, GDPR, IP&IT


Online biznis je budúcnosť a my pomáhame našim klientom realizovať túto budúcnosť už dnes.

  Sme nápomocní pri množstve činností a oblastí, máme detailnú znalosť online a mediálneho prostredia, pomoc môžete od nás očakávať napríklad v týchto oblastiach:
 • založenie e-shopu, vernostných programov a online transakčného biznisu
 • e-Privacy, bezpčenosť, využitie a správa cookies
 • GDPR, ochrana osobných dát v najširšom rozsahu od forenzného auditu, cez dokumentačné a IT riešenia, po zastupovanie klientov pred Úradom na ochranu osobných údajov
 • service level agreements, IT štruktúrovanie, cloudové riešenia
 • školenia a ad hoc konzultácie

Team

andrej schwarz

JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M.
advokát

Legal500 odporúčaný právnik 2018 pre fúzie a akvizície a vedenie sporov

Zameranie

 • právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície
 • obchodné právo
 • právo nehnuteľností
 • vedenie sporov

Pracovné skúsenosti

 • 2008 - 2012 Wolf Theiss
 • 2003 - 2007 Černejová & Hrbek
 • Od 2008 zakladateľ SCHWARZ advokáti s.r.o.
 • 2009 – 2016 externý lektor na Paneurópskej vysokej škole, Bratislava
 • Od 2015 podpredseda Tlačovej a digitálnej rady Slovenskej republiky

Vzdelanie

 • Postgraduálny program práva a ekonómie (LL.M.) na univerzitách v Hamburgu, Bologni a Viedni
 • Inžinier (Ing.), Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
 • Magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Publikačná činnosť

  • “Jednostranné započítanie pohľadávky zamestnávateľa voči mzdovým nárokom zamestnanca“ co-autorship, (Unilateral set-off of the employer’s claim against the salary of the employee) in Justičná revue 11/2010
  • “Renewable Electricity“ - International Financial Law Review
   / september 2009
  • “Minority shareholders protection“ – International Financial Law Review / marec 2009
  • Jazykové znalosti

   slovensky, anglicky, nemecky

   Kontakt

   schwarz@schwarzadvokati.sk
   tel: +421 905 845 859

andrej schwarz

Mgr. Simona Uhrinová
advokát

Zameranie

 • IT právo
 • Ochrana osobných údajov
 • Právo duševného vlastníctva
 • Pracovné právo a marketing

Pracovné skúsenosti

 • 2019 SCHWARZ advokáti s.r.o.
 • 2019 založenie advokátskej kancelárie Balance Counsels, s.r.o.
 • 2013 - 2018 popredná slovenská advokátska kancelária
 • 2010 - 2013 významná medzinárodná advokátska kancelária
 • 2010 – 2011 Stáž na Správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • 2010 Stáž u verejného ochrancu práv Slovenskej republiky

Vzdelanie

 • Postgraduálny program v práve informačno-komunikačných technológií (LL.M.), Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika – prebiehajúce
 • Program Rady Európy na vzdelávanie v oblasti ľudských práv pre právnych profesionálov (HELP) – certifikát v ochrane osobných údajov a práva na súkromie
 • Magister práv, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky, rusky

Kontakt

uhrinova@schwarzadvokati.sk

andrej schwarz

JUDr. Jana Schwarzová
senior právnik

Zameranie

 • korporátne právo
 • právo nehnuteľností
 • pracovné právo
 • poistné právo
 • compliance
 • vedenie sporov

Pracovné skúsenosti

 • 2018 SCHWARZ advokáti – seniorný právnik
 • 2002 - 2017 Wüstenrot – právnik, námestníčka riaditeľa, riaditeľka právneho úseku

Vzdelanie

 • Doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
 • Magister práv, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, nemecky, anglicky

Kontakt

schwarzova@schwarzadvokati.sk

Referencie

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Kontakt

SCHWARZ advokáti s.r.o.

Kancelárie

Polus Tower II, 17th floor
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
MAPA

Tel: +421 905 845 859
E-mail: info@schwarzadvokati.sk


Právne informácie

obchodné meno: SCHWARZ advokáti s.r.o.
sídlo: Podbrezovská 40, 831 06 Bratislava, Slovakia

IČO: 36 858 285
IČ DPH: SK2022624296

IBAN: SK89 0200 0000 0024 6771 3556

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 52359/B →
konateľ: JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M.
zápis v SAK: 5532 →